Odszkodowanie za błędy w sztuce. Lekarze. Claim Time Solicitors

0800 970 27 27

Odszkodowanie za błędy lekarskie

Błąd w sztuce lekarskiej (błąd lekarski, błąd medyczny) – działanie lub bezczynność osoby wykonującej zawód medyczny, który powoduje szkodę pacjenta. Należy rozumieć, że powstanie szkody jest w takich przypadkach kluczowym momentem. Jeśli z popełnionym błędem nie będzie się wiązała żadna szkoda, to wniosek taki zostanie odrzucony. Podobnie jest w sytuacji, gdy nawet właściwe działania nie przyczyniłyby się do poprawy zdrowia.

Jednak jeśli błąd, niewłaściwe działania lub zaniechanie odpowiednich działań negatywnie wpłynęły na stan zdrowia pacjenta – jest to sytuacja, w której należy domagać się odszkodowania.

Podczas ustalania faktycznego odszkodowania, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

  • Pokrycie kosztów leczenia i transportu;
  • Zadośćuczynienie utraconych i przyszłych zarobków;
  • Pokrycie kosztów opieki, nawet jeśli opiekunem był członek rodziny;
  • Pokrycie kosztów rehabilitacji i dostosowania miejsca zamieszkania.

Jak wygląda dochodzenie i udowodnienie błędów lekarza?

Każdy przypadek jest oceniany pod kątem zasadnego postępowania w takich przypadkach. W praktyce oznacza to, że działania lekarza są porównywane z działaniami przeciętnego, odpowiednio wykwalifikowanego lekarza w takiej sytuacji. Nie są brane pod uwagę metody czy działania abstrakcyjnego "najlepszego lekarza na świecie w tej dziedzinie". Z drugiej strony, jeśli grono lekarzy usprawiedliwiają lekarza, który staje przed zarzutem popełnienia błędów, lecz usprawiedliwinie nie jest wystarczająco rozsądne i logiczne - to nie zostanie ono uznane.


Numer powinien zawierać co najmniej 10 cyfr, nie licząc 0,
np.: 0 111 222 333 4

Możesz użyć numer, zarejestrowany w Polsce.
Wystarczy użyć odpowiedni kod,
np.: +48 123 456 789